NEPAL FOREIGN TRADE ASSOCIATION
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ